Menu główne

CytoTrack CT11

Skaner do analiz fluorescencyjnych komórek, i ich izolacji za pomocą CytoPicker™

CytoTrack CT11

Metoda z wykorzystaniem systemu CytoTrack służy do szybkiego wykrywania Krążących Komórek Nowotworowych w krwioobiegu – CTC (ang. Circulating Tumor Cell) oraz Detekcji Rzadkich Komórek (ang. RDC – Rare Cell Detection). Proces rozprzestrzeniania się nowotworów litych przebiega lokalnie poprzez naciekanie sąsiadujących tkanek oraz ogólnoustrojowo poprzez tworzenie bliskich i odległych przerzutów w różnych narządach. Komórki uwalniane z guza pierwotnego wykorzystują naczynia krwionośne, limfatyczne, a nawet nerwy, aby zasiedlać inne narządy. Krążące Komórki Nowotworowe są uważane za pierwowzór przerzutów i mogą służyć do określania progresji choroby. Wykonanie testów z krwi może przyczynić się do wykrycia i określenia ilości CTC w krwi pobranej od pacjenta. W połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi jest doskonałą podstawą m.in. do charakterystyki molekularnej komórek nowotworowych .

Opisana metoda charakteryzuje się dużą wykrywalnością i wydajnością

Procedura składa się z kilku etapów:

 1. Pobrania krwi od pacjenta
 2. Izolacji kożuszka leukocytarnego
 3. Lizy erytrocytów i wydzielenia supernatantu
 4. Barwienia przeciwciałami znakowanymi fluorescencyjnie
 5. Przemywania, zagęszczenia próbki
 6. Naniesienia na dysk i jego skanowania
 7. Analizy uzyskanego obrazu

CytoTrack oferuje unikalną technologię analizy wyznakowanych fluorescencyjnie komórek w czasie rzeczywistym. Czas analizy nie przekracza 3 minut. Praca z wirującym dyskiem pozwala na szybką analizę próbki (ok. 3 min.) oraz wielokrotny odczyt tych samych komórek utrwalonych i barwionych na dysku. Zastosowane techniki w znaczący sposób wpłynęły na zwiększenie czułości urządzenia umożliwiając detekcję 1 komórki CTC z 10 000 000 komórek krążących w krwioobiegu. Urządzenie CytoTrack CT11 jest platformą otwartą, umożliwiającą stosowanie dowolnych odczynników znakowanymi fluorescencyjnie.

Ogromną zaletą urządzenia CytoTrack CT11 jest zdolność wykrywania komórek CTC bez wcześniejszej filtracji pod względem wielkości i bez dodatkowego znakowania EpCAM (etapu wzmacniania sygnału magnetycznego). W technologii Cytotrack wykrywanie CTC odbywa się wyłącznie przy pomocy sygnału fluorescencyjnego (od CK+, CD45- i DAPI+) w trakcie skanowania w czasie rzeczywistym wszystkich komórek z objętości krwi. Jest to możliwe ze względu na unikalną zasadę detekcji, która charakteryzuje się wysoką zdolnością skanowania (100 mln komórek na minutę) i ze względu na wysoką czułość fluorescencji, gdzie każda barwa skanowana jest w oddzielnej sekwencji, bez nakładania się pasm na siebie. Standardowo skaner wyposażony jest w 3 filtry: FITC, DAPI, CY5 i pięć dodatkowych wolnych gniazd na opcjonalne filtry.

CytoPicker

Urządzenie CytoTrack CT11 stosowane jest również do aplikacji wykonywanych na powierzchni dysku np. barwień immunofluorescencyjnych, barwień FISH lub innych znakowań komórek posiadających charakterystyczne mutacje w strukturach błonowych i receptorach. System CytoTrack wychwytuje pojedyncze sygnały, dając obraz w jakości HD o wysokim powiększeniu.

Zasada skanowania skanerem CytoTrack CT11 jest podobna do technologii CD/DVD. Pełna populacja komórek pobranych od pacjenta jest nanoszona na powierzchnię szklanego dysku o średnicy 125 mm. Wybarwione i utrwalone na dysku komórki w całości pokrywają powierzchnię szklanej płytki, która następnie obraca się z dużą prędkością. Laser skanuje obszar liniowo w wyznaczonych interwałach. Pozycja każdej komórki jest dokładnie określana podczas wstępnego skanowania. Następnie wygenerowane „hot spot” są ponownie skanowane wielospektralnie w wyższej rozdzielczości i analizowane w obrazie HD. Dzięki określeniu dokładnego położenia każdego „hot spotu”, komórki mogą być wielokrotnie odczytywane i analizowane na dysku oraz poddawane dalszej charakteryzacji. Wszystkie parametry skanowania są automatyczne, uruchamiane przez operatora z poziomu komputera. Program komputerowy dostarczony wraz z urządzeniem umożliwia pełną obsługę i kontrolę parametrów pracy urządzenia, zbieranie zdjęć w postaci galerii, w celu ich dalszej weryfikacji przez użytkownika.

Zalety CytoTrack CT11

 • Detekcja komórek RCD, w tym CTC w krwioobiegu
 • Wysoka wydajność skanowanie
 • Filtracja niezależna od wielkości cząsteczek
 • Brak mechanizmów EpCAM
 • Wysoka czułość fluorescencji
 • Objętość próbki krwi od 7,5 ml do 30 ml
 • CytoPicker™ - manipulator do izolacji wybranych komórek

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623